فرم اطلاعات متقاضیان ثبت نام مرکز تخصصی اخلاق و معنویت حضرت آیت ا... سعادت پرور(ره)

1مشخصات عمومی
2آشنایان
3مشخصات تحصیلی
4سوابق تدریس حوزوی و غیر حوزوی
5سوابق علمی و پژوهشی
6سوابق تبلیغی و فرهنگی
7سوابق مطالعاتی
8سوابق جلسات اخلاقی
9زندگینامه

الف ـ مشخصات عمومی

نام(ضروری)
محل صدور(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
ملبس به لباس روحانیت(ضروری)
بومی محل تقاضا(ضروری)
وضعیت تأهل(ضروری)
نشانی محل تحصیل(ضروری)
نشانی منزل(ضروری)